Политика за поверителност

Сайтът www.stealtechcomputers.com („Сайтът“) представлява онлайн магазин за компютърна и друга техника, предоставящ възможност за онлайн пазаруване на продукти от различни категории. Сайтът предлага и консултации чрез провеждане на разговор с търговец с обаждане до търговски отдел. Тази услуга е свързана с обработката на различен вид лични данни на потребителя – физическо лице, използвани за различни цели, които са уредени в настоящата политика.

Дефиниции:

 1. Под лични данни в настоящата политика се има предвид смисъла на този термин, дефиниран в чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Регламентът) и означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;
 2. Термините физическо лице, поръчващ, потребител, титуляр на лични данни, субект на лични данни и клиент, използвани в настоящата политика са използвани в смисъл на физическо лице, което е субект на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Регламентът)
 3. Администратор на личните данни, обработвани във връзка с поръчки и доставки чрез Сайта e “Стилтех Компютърс“ ООД, ЕИК: 130363617, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. Крум Попов 75.

Длъжностното лице за защита на данни отговаря на всички въпроси на потребители относно обработката и защитата на личните им данни. Всеки потребител на Сайта да се свърже с него чрез имейл на адрес: dpo@stealtechcomputers.com.

Субекти на данни, чиито данни могат да бъдат обработвани са само физически лица – потребители или представители на юридически лица за целите на поръчка и покупка на продукти от Сайта.

Защита на личните данни.

С цел защита от неправомерен достъп и разпространение на личните данни на клиенти и контрагенти „Стилтех Компютърс“ ООД съхранява тези данни на специализирани сървъри с ограничен физически достъп, като допълнително се използват различни методи за криптиране на данните и ограничаване на дистанционния достъп до базата данни с тях, а служителите, имащи достъп и обработващи лични данни се свързват с нея посредством уникални идентификатори. С цел повишаване нивото на сигурност и елиминиране на риска от неправомерен достъп „Стилтех Компютърс“ ООД използва и специални методи за проверка дали конкретен служител в даден момент се намира в офиса на компанията и ако същият не се намира физически там, идентификаторите му за достъп до лични данни не работят и чрез тях не може да се достъпят защитените лични данни.

1. Видовете лични данни, които „Стилтех Компютърс“ ООД обработва

 

На договорно и пред договорно основание за целите на обработване на заявка и доставка съгласно Закона за защита на потребителите и Общите условия на Сайта:

1.1. Данни за профила:

- Име и фамилия;

- Адрес за доставка;

- Телефон за връзка;

- Имейл адрес;

- IP адрес;

На законово основание, когато за осъществяване на плащането се изисква издаването на счетоводен документ:

1.2. Данни за фактуриране:

- три имена на поръчващия, когато е физическо лице или на негов представител, когато поръчващият е юридическо лице, МОЛ, лице за контакт;

- идентификационен номер (ЕГН, ЛНЧ), съгласно изискванията на данъчното законодателство за съставянето на счетоводни документи; На основание легитимен интерес, за да предоставим на клиента необходимото му съдействие при избора на продукти от Сайта или допълнителна информация за направени поръчки:

1.3. Данни във връзка с ползването на финансиране на покупката (лизинг / потребителски кредит)

- съгласно формата за кандидатстване за одобрение на финансиране, предлагана от съответната кредитна институция.

1.4. Данни за потребителя:

- Телефонен номер за връзка;

- Имейл за връзка;

- Телефонен номер за обаждания от/до Търговски отдел;

 

 

2. Цели на обработката на лични данни:

 

2.1. Данни за Профила за целите на:

 1. Обработка на заявки и приемане на поръчки;
 2. Изпълнение на договор сключен от разстояние;
 3. Доставка чрез куриер или пощенски служби до посочения в поръчката или допълнително заявен от поръчващия чрез Търговския отдел или форма за поръчка адрес за доставка;
 4. Фактуриране
 5. Осъществяване на контакт с поръчващия относно направена поръчка и последваща доставка;
 6. Изпращане на известия за статуса на доставка и възникнали проблеми с доставка;
 7. Предоставяне на гаранционно сервизно обслужване;
 8. Удостоверяване на необходимата съгласно закона минимална навършена възраст на поръчващия за осъществяването на покупка;
 9. Обслужване на процеса на поръчка и неговото възстановяване в случай на техническо прекъсване, както и за целите на гарантиране сигурността на Сайта и предоставяните чрез него услуги;
 10. Предоставяне на информация по проверки или защита на правен интерес в административни и съдебни производства;

2.2. Данни за плащания за целите на:

 1. Удостоверяване на постъпили плащания, направени чрез банков превод или банкова карта;
 2. Възстановяване на суми (при упражнено право на отказ от доставка или рекламации);

2.3. Данни за фактуриране:

 1. Издаване на счетоводен документ (фактура) съдържаща задължителните по закон реквизити, в случай че издаването му е необходимо по закон или изрично се изисква от Поръчващия;

 

2.4. Данни за потребителя за целите на:

 1. Предоставяне на информация за услугите и продуктите, включително информация за поръчки, получаване на сигнали и оплаквания чрез обаждане до Търговския отдел;
 2. Потвърждаване на индивидуализацията чрез имейл или SMS съобщение за упражняване на правата на потребителите относно личните им данни;
 3. Обработка на постъпили рекламации, жалби, сигнали и искови претенции;
 4. Подобряване на обслужването;

2.5. Данни във връзка с ползването на финансиране на покупката (лизинг / потребителски кредит) за целите на:

 1. Проучване на клиента от страна на кредитната институция, предоставяща финансирането за одобрение на предоставяните парични средства;

2.6. Анонимизирани данни за целите на:

 1. Статистически анализ на общия брой посещения на сайта, изпълнени доставки, приети запитвания за съдействие и оплаквания;
 2. Анализ на опита на потребителите при използването на Устройствата и Приложенията за осъществяване на тяхното подобряване в отговор на потребителските очаквания;

3. Трети лица, на които предоставяме вашите лични данни:

 

3.1. куриерски фирми и пощенски служби, осъществяващи доставката на потвърдени поръчки чрез Сайта;

3.2. доставчици на платежни услуги за целите на осъществяване на плащане или възстановяване на суми при упражняване на право на отказ на продукт, както и за счетоводни цели, съгласно изискванията на законодателството;

3.3. доставчици на финансови услуги за целите на финансиране на покупката чрез лизинг или потребителски кредит;

3.4. консултанти в различни сфери за целите на защита на легитимни интереси на „Стилтех Компютърс” ООД по поддържане и подобряване качеството на услугата, отговаряне на законовите изисквания, защита за законни права и интереси в съдебни и административни производства;

3.5. държавни органи и институции във връзка с извършвани от тях проверки в съответствие със законовите изисквания и ограничения;

3.6. свързани с „Стилтех Компютърс“ ООД лица във връзка с ползване на споделен технически и човешки ресурси, преобразувания и други;

3.7. Външни сервизи за извършване на гаранционни и извънгаранционни ремонти, когато е необходимо те да се извършат от тесни специалисти или със специализирана техника, с които „Стилтех Компютърс“ ООД не разполага, както и в случаите, в които производителят изисква гаранционното обслужване да се извършва от конкретен сервиз на територията на Република България;

3.8. Търговски партньори – онлайн платформи за пазаруване и реклама за целите на популяризиране на продуктите и услугите предлагани от Стилтех Компютърс ООД;

По отношение на личните данни на физически лица, които предоставяме на посочените трети лица, "Стилтех Компютърс" ООД изисква и следи те да прилагат всички необходими технически и организационни мерки за защита на предоставените им от дружеството данни, според изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета и на българското законодателство.

4. Личните данни на физически лица се обработват и съхраняват за следните срокове:

 

4.1. Данни, обработвани за целите на сключването и изпълнението на договора за покупка от разстояние – предвидените от българското законодателство давностни срокове за предявяването на искове;

4.2. Данни, обработвани за счетоводни цели - предвидените от българското законодателство – Закон за счетоводството и ЗДДС.

4.3. Данни, предоставени въз основа на съгласие – до оттеглянето му чрез писмено заявление, отправено до „Стилтех Компютърс“ ООД на адреса на управление на дружеството или по друг изрично посочен начин допустим от закона;

След изтичане на посочените по-горе срокове, данните се изтриват и не могат да бъдат възстановени и използвани повече.

Изключение: Данните не се изтриват, но продължават да се обработват само за целите на защита на нашите законни права и интереси или в изпълнение на нашите законови задължения, в случай че към датата на изтичане на посочения срок е налице висящо съдебно, административно и досъдебно производство – до приключването му.

5. Права във връзка с личните данни на физическите лица:

 

5.1. Право на достъп, включително право на копие на данните в процес на обработка:

По всяко време всяко физическо лице има право да поиска информация относно личните му данни, които „Стилтех Компютърс“ ООД съхранява. Искането се уважава и данните се предоставят след като лицето удостовери самоличността си по подходящ начин;

5.2. Право на коригиране на неточни лични данни:

Всяко физическо лице има право да поиска коригиране на личните му данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни.

5.3. Право на изтриване („Право да бъдеш забравен“) в следните случаи:

 1. При отпадане на необходимостта от обработка;
 2. При оттегляне на съгласието, когато обработването е на базата на съгласие;
 3. При установена незаконосъобразна обработка на данни;
 4. При законово задължение за изтриване на данните;

Правото да бъдеш забравен не е абсолютно право и може да не бъде уважено при предвидените от закона случаи дори и след надлежно удостоверяване на самоличността на субекта на личните данни, в който случай той бива уведомен за това незабавно.

5.4. Физическо лице има право да поиска ограничаване на обработването, когато:

 1. се оспорва верността на данните, за периода, в който трябва да се провери верността им; или
 2. обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, то поиска тяхното ограничено обработване; или
 3. съществува или е възникнала необходимост от обработка на данните за установяването, упражняването или защитата на правни претенции на лицето; или
 4. е подадено възражение за обработването на данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законосъобразни;

В случай на коригиране, изтриване или ограничаване на обработване, „Стилтех Компютърс“ ООД съобщава за това на всеки получател – трето лице, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

5.5. Право на преносимост на машинно четими данни:

 1. Личните данни се предоставят директно на субекта им;
 2. при искане от страна на субекта и техническа възможност данните се предоставят на друг администратор по негов избор;

5.6. Право на субекта на данните да възрази срещу обработването въз основа на легитимен интерес:

 1. Субекта на лични данни има право да възрази срещу обработването на неговите лични данни въз основа на легитимния интерес на Администратора. „Стилтех Компютърс“ ООД няма да продължи да обработва личните му данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата на субекта на данни или поради съдебни спорове и други процесуални и извънпроцесуални действия по уреждане на спорове/претенции.

5.7. Право на жалба пред Комисията за защита на личните данни или пред регулаторен орган, в рамките на ЕС.

Всеки субект на лични данни има право на жалба пред Комисията за защита на лични данни, ако смята че личните му данни се събират, обработват и съхраняват от „Стилтех Компютърс“ ООД незаконосъобразно. Правото на жалба се упражнява на адрес: Бул. Цветан Лазаров, No 2, 1592 София, Tel. +359 2 915 3580; Fax +359 2 915 3525; на e-mail:kzld@cpdp.bg и чрез Website: https://www.cpdp.bg

6. Използвани методи за автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране

 

„Стилтех Компютърс“ ООД не използва методи за автоматизирано вземане на индивидуални решения или профилиране. Автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране може да се осъществява от доставчици на финансови услуги за целите на одобрение за предоставяне на финансиране на покупката чрез лизинг или потребителски кредит. Моля за познайте се с техните политики за обработка на лични данни.

7. Промени в политиката за сигурност на данните.

 

Политиките на „Стилтех Компютърс“ ООД за защита на личните данни на потребителите на сайта се променят с времето в зависимост от изменението на правната рамка (приложимия закон) и изменение в обстоятелствата. Когато такива промени се наложат, те се публикуват в съответната рубрика на сайта и всички потребители биват уведомени за тях. В случай че се наложи значителна промяна в начина на обработване на личните данни на потребителите, „Стилтех Компютърс“ ООД ще уведомява всички засегнати лица преди промяната в политиките да влезе в сила, а където е необходимо, ще поиска и изрично съгласие от субектите на лични данни.

 

 1. Анализ на уеб пространството

Нуждаем се от статистическа информация за използването на нашата уеб страница, за да я направим по-достъпна, да извършваме измервания на обхвата и да правим пазарни проучвания.

За тази цел използваме инструментите за уеб анализ, описани в този раздел.

Тези инструменти не създават потребителските профили, създадените от тези инструменти лог файловете, не съдържат лични данни. Инструментите или изобщо не използват IP адресите на потребителите, или ги съкращават веднага след събирането им.

 

Google Analytics

Google Analytics се предлага от Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Ползваме Google Analytics с предлаганата от Google допълнителна функция за анонимизиране на IP адресите. Google съкращава IP адреса още в рамките на ЕС и само в изключителни случаи в САЩ, като и в двата случая записва само съкратени IP адреси.

Можете да възразите срещу събирането и обработването на данните ви като изтеглите и инсталирате приставка за браузър от следния линк: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

TYXO

Е софтуер за отчитане броя на посетителите на сайта. Не събира никакви лични данни на посетителите.

Политиките относно личните данни на инструмента можете да прочетете на следния линк:

https://tyxo.com/privacy